وارد شدن اسپرم و تشکیل جنین+عکس

243

اسپرم

اسپرم

روز پنجم _ششم

روز پنجم-ششم

روز هشتم جنین به دیواره رحم چسبیده

روز هشتم. جنین به دیوار رحم چسبده است.

مغز جنین شکل میگیرد

مغز جنین شکل می گیرد.

روز۲۴ام،بعد از ۱۸روز قلب شروع به شکل گیری میکند،میدانیم که جنین یک ماهه هیچ استخوانی ندارد.

روز 24ام. بعد از 18 روز قلب شروع به شکل گیری می کند. می دانیم که جنین یک ماه هیچ استخوانی ندارد.

۴هفته

4 هفته

۴_۵ هفته

4-5 هفته

هفته پنجم:تقریبا ۹ میلی متر.به وضوح صورت جنین با سوراخ چشم و بینی و دهان مشخص است.

هفته پنجم: تقریبا 9 میلی متر. به وضوح صورت جنین با سوراخ چشم و بینی و دهان مشخص است.

۴۰ روز بعد

40 روز بعد.

هفته هشتم جنین به سرعت در کیسه رحمی رشد میکند.

40 روز بعد.

هفته دهم،پلک ها نیمه باز هستند.در روز های آتی کاملا بسته خواهند شد.

هفته هشتم. جنین به سرعت در کیسه رحمی رشد می کند.

هفته شانزدهم جنین از دستهایش برای شناخت محیط پیرامونش استفاده میکند.

هفته دهم. پلک ها نیمه باز هستند. در روزهای آتی کاملا بسته خواهند شد.

شبکه ای از رگهای خونی را مشاهده می کنید.در واقع بدن در حال ساخت استخوان است و این رگها تغذیه کننده استخوان بدن خواهند بود.

هفته شانزدهم. جنین از دست هایش برای شناخت محیط پیرامونش استفاده می کند.

هفته هجدهم ابعاد تقریبا ۱۴ سانتی متر.اکنون می تواند صداهای بیرون را درک کند.

شبکه ای از رگ های خونی را مشاهده می کنید. در واقع بدن در حال ساخت استخوان است و این رگ ها تغذیه کننده استخوان بدن خواهند بود.

هفته نوزدهم

هفته هجدهم. ابعاد تقریبا 14 سانتی متر. اکنون می تواند صدا های بیرون را درک کند.

هفته بیستم.تقریبا۲۰سانتی متر.موهای پشمالویی بر روی سرو صورت نوزاد ایجاد میشود. این موها را با نام لانوگو میشناسند.

هفته نوزدهم. هفته بیستم. تقریبا 20 سانتی متر. موهای پشمالویی بر روی سر و صورت نوزاد ایجاد می شود. این موها را با نام لانوگو (lanugo) می شناسند.

هفته ۲۴ام.

هفته بیست و چهارم

هفته ۲۶ام

هفته بیست و ششم

۶ماه بعد.جنین کامل شده و نوزاد آماده ترک رحم می شود.در این زمان جنین به سرعت به سمت پایین می چرخد تا راحت تر بتواند خارج شود

6 ماه بعد. جنین کامل شده و نوزاد آماده ترک رحم می شود. در این زمان جنین به سمت پایین می چرخد تا راحت تر بتواند خارج شود

هفته ۳۶ام.۴هفته دیگر دنیا را خواهد دید!

هفته 36 ام. نوزاد چهار هفته دیگر دنیا بیرون را خواهد دید.

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.