زمان دقیق زایمانم را چطور تعیین کنم؟

169


تخمک معمولا در مدت دوازده ساعت پس از تخمکگذاری بارور می شود و هم خوابگی باید بیست و چهار ساعت قبل از باروری اتفاق افتاده باشد.


نی نی سایت: صحیح ترین زمان تولد ۲۶۶ روز یا ۳۸ هفته پس ازباروری و لقاح است.
تخمک معمولا در مدت دوازده ساعت پس از تخمک گذاری بارور می شود و هم خوابگی باید بیست و چهار ساعت قبل از باروری اتفاق افتاده باشد. بطور معمول یک زن باردار زمانی به ماما یا متخصص زایمان مراجعه می کند که دوخونریزی قاعدگی متوالی در وی اتفاق نیفتاده باشد.
در آن هنگام به خاطر آوردن زماندقیق هم خوابگی معمولا امکانپذیر نیست و از این رو تعیین روز باروری مشکل خواهدبود.
جهت رفع این مشکل، متخصصان زایمان، تاریخ تولدرا ۲۸۰ روز یا ۴۰ هفته پس از اولین روز آخرین قاعدگی محاسبه می کنند. در زنانی که دارای قاعدگی منظم ۲۸ روزه باشند، روش محاسبه تقریبا دقیق است، اما در مورد زنانیکه چرخ قاعدگی نامنظم دارند، در محاسبه ممکن است اشتباه به وجود آید.
 یک اشکال دیگر در امر محاسبه دخیل است. عارضه ای دیگر سبب می شود ۱۴ روز پس از باروری دررحم خونریزی ایجاد شود که در نتیجه لانه گزینی تخمک بارور شده وفعالیت تخریبی بلاستوسیست است.
بلاستوسیست در این زمان جدار رحم را سوراخ می کندتا عمل لانه گزینی را انجام دهد که این امر گاهی با خونریزی قاعدگی اشتباه می شود. از این رو واضح است که به آسانی زمان بارداری و تاریخ زایمان را نتوان تعیین کرد.
برای کمک به تعیین سن دقیق بارداری و زمانزایمان می توان از اولتراسوند نیز استفاده کرد. با این وسیله می توان اندازه دقیق CR (فاصل سر تادنبالچه جنین)، قطر دو طرف آهیانه، دور سر، دور شکم و طول استخوان ران را به دستآورد. با اندازه گیری این قسمتها، سن دقیق جنین و طول دوره بارداری امکان پذیرخواهد بود.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.