دلیل انتخاب سزارین توسط زنان تهرانی

754
دلیل انتخاب سزارین توسط زنان تهرانی

یک پژوهش آماری که توسط دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران صورت گرفته است نشان می دهد مهم ترین عاملی که زنان تهرانی را به انتخاب سزارین به جای زایمان طبیعی وادار می کند، ترس از درد زایمان طبیعی است.

به گزارش ویکی نی نی این مطالعه همچنین مشخص شده است که هرچه زن باردار به زمان زایمان خود نزدیک می شود، تمایل بیشتری برای انتخاب سزارین به جای طبیعی پیدا می کند.

انتخابی که باتوجه به عوارض خطرناک تر عمل سزارین، به توصیه بسیاری متخصصان و به جز در موارد معدودی، آگاهانه به نظر نمی رسد.

منابع:Caesarean section

  1. http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=213840

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کپچا *