تفسیر عکس رنگی رحم و لوله ها (مشکل نازایی)

572
تفسیر عکس رنگی رحم و لوله ها (مشکل نازایی)

ویکی نی نی:(بعداز تزریق ماده حاجب کانال سرویکال و رحم و هر دو
لوله از ماده حاجب پرشده است)
(کاویته رحم بزرگ و جادار و بدنه طویل و کشیده و
لاتروورسیون به چپ در جسم رحم دیده میشود)
(در کاویته اندومتریال تصویری دال بر توده مشخص نمیشود.)
(کانال سرویکال دارای طول و مخاط و قابلیت اتساع عادی و
ناحیه ایسم سیلندریک و تا اندازه ای
رژید و خمیده است.)
(لوله چپ از ماده حاجب پر شده و طول ودیامتر و
پریستالتیسم لوله عادی و قسمت دیستال پیچیده
است.)
(لوله راست با وجود بکاربردن تدابیر لازم تا ناحیه
ایسمیک از ماده حاجب پرشده دیامترلوله فوق العاده باریک و تغییرات ناشی از salpingitis در آن
مشهود است )
در کلیشه کنترل لوله چپ باز و ماده حاجب بمقدار زیاد توسط لوله مذکور وارد حفره لگن گردیده است)
در postdrainage  film    ماده حاجب لوکالیزه در طرف چپ حفره لگن و پیچیدگی لوله باقیمانده و تخلیه انجام نگرفته است.)
)تجمع دارو به این شکل با سابقه   multiple surgeryو  infertility بمدت طولانی نشانه  adhesion  درpelvic peritoneum   و در صورت لزوم توجه به آن توصیه میگردد.(

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کپچا *