تفاوت لقاح داخل رحمی با مقاربت طبیعی

123
تفاوت لقاح داخل رحمی با مقاربت طبیعی

پایگاه اطلاعات علمی:تلقیح داخل رحمی در نازایی به علل مختلف از جمله نازایی به علت مشکلات منی در مرد انجام می‌شود.

B0007661 Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) Credit: Maurizio De Angelis. Wellcome Images images@wellcome.ac.uk http://images.wellcome.ac.uk Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) is a method of in vitro fertilization (IVF) that is used to treat infertile couples when standard IVF techniques are not likely to be successful. ICSI is the process of injecting a single sperm cell directly into the female oocyte to assist in fertilization, this normally occurs when the male has low sperm count or sperm motility is low and fertilization is unlikely to occur naturally. This illustration shows the oocyte (egg cell) being held at the end of a micropipette, the oocyte is surrounded by cumulus cells, which are a protective layer of cells that provide nutrients to the oocyte. Digital artwork/Computer graphic Published:  -  Copyrighted work available under Creative Commons by-nc-nd 2.0 UK, see http://images.wellcome.ac.uk/indexplus/page/Prices.html

بعضی محققین ارزش تلقیح داخل رحمی را در همسران مردان مبتلا به کاهش تعداد اسپرم مورد سوال قرار داده و در گزارشات دیگری نیز بر موفقیت ناشی از تاثیر تحریک تخمدان با hMG و انجام تلقیح داخل رحمی در میزان حاملگی تاکید شده است.
این بررسی بمنظور اثبات اینکه تلقیح داخل رحمی بعد از تحریک تخمدان با کلومیفن سیترات (CC) دارای میزان حاملگی بیشتری از مقاربت طبیعی در مردان نیمه عقیم به علت منی غیر طبیعی می باشد انجام شده است.
در این مطالعه زوج های نیمه عقیم به علت منی غیرطبیعی انتخاب و در دو گروه کنترل و درمان قرار گرفتند. در سیکل های کنترل، زوج‌ها در زمان مقرر مقاربت طبیعی داشتند و در سیکل های تلقیح داخل رحمی، بعد از تحریک تخمدان، تلقیح داخل رحمی با کلومیفن سیترات و گونادوتروپین انسانی انجام می شد.
در این بررسی، حاملگی های کلینیکی و عوارض ناشی از سیکل های تلقیح داخل رحمی و کنترل با هم مقایسه شد. در نتایج به دست آمده، چهار حاملگی کلینیکی در ۴۲ سیکل تلقیح داخل رحمی اتفاق افتاد، در صورتی که در سیکل های کنترل هیچ حاملگی ایجاد نشد. حاملگی کلینیکی در سیکل های تلقیح داخل رحمی (۱۲.۵ درصد) در هر سیکل و با اختلاف معنی داری بیشتر از سیکل کنترل بود.
هیچ کدام از بیماران در سیکل های تلقیح داخل رحمی، مبتلا به سندرم تحریک بیش از حد تخمدان نشدند. تلقیح داخل رحمی بعد از تحریک تخمدان با کلومیفن سیترات در درمان زوج های نیمه عقیم به علت منی غیرطبیعی مفید است.
منبع:پایگاه اطلاعات علمی

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کپچا *