تعیین جنسیت به روش دکتر شتلز

219

ویکی نی نی به نقل از دانشنامه فرزند: طرفداران نظریه دکتر شتلز ادعا می کنند که تکنیک او ۷۵ درصد موثر می باشد، اما دیگر کارشناسان نسبت به آن مشکوک هستند. به خاطر داشته باشید که احتمال ۵۰ درصد وجود دارد که فرزند تان جنسیت دلخواه شما را داشته باشد.

Sex determinationظاهر اسپرم
دکتر شتلز پس از تحقیقات گسترده بر روی اسپرم ها به این نتیجه رسیده است که اسپرم ها به دو دسته مجزا تقسیم می شوند. یک دسته اسپرم هایی که بزرگ تر هستند و سر بیضی شکلی دارند و دسته دیگر اسپرم هایی که کوچک تر هستند و سر گردی دارند. دکتر شتلز معتقد است مردانی هستند که اسپرم آن ها تنها یک شکل دارند. مردانی که اسپرم بزرگ بیشتری دارند اغلب دارای فرزندان دختر و مردانی که تعداد اسپرم های گرد و کوچک آن ها بیشتر است، دارای فرزندان پسر می باشند. البته وی معتقد است اکثر مردان هر دو نوع اسپرم نر و ماده را با هم دارند و مردانی که در تعداد اسپرم های بزرگ و کوچک شان تفاوت وجود داشته باشد، بسیار نادر می باشند.

سرعت حرکت اسپرم ها
تحقیقات دکتر شتلز نشان می دهد که اسپرم حاوی کروموزوم Y یعنی تعیین کننده جنسیت پسر، حرکت سریع تر و عمری کوتاه دارد، اما اسپرم حاوی کروموزوم X یا همان اسپرمی که تعیین کننده جنسیت فرزند دختر می باشد، کند تر حرکت می کند و زمان بیشتری زنده می ماند. طول عمر اسپرم های مولد پسر، در لوله تناسلی زن ۲۴ ساعت می باشد، زیرا اسپرم نر، سیتوپلاسم کمتری دارد و در تغییرات شرایط محیطی، زود تر غیر فعال می شود. طول عمر اسپرم های مولد دختر، در لوله تناسلی زن دو الی سه روز می باشد، زیرا اسپرم مولد دختر، سیتوپلاسم بیشتری دارد و در مقابل تغییرات شرایط محیطی دیر تر آسیب می بیند.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.